Deklaracja dostępności

Teatr Lalek Guliwer zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Aktualnie jesteśmy w trakcie budowy nowej strony internetowej Teatru Lalek Guliwer, która będzie spełniała wymagania Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Planowana data uruchomienia nowego serwisu internetowego to jesień 2020 roku. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Lalek Guliwer.

Data publikacji strony internetowej: 2006-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-03-07

Strona internetowa Teatru Lalek Guliwer jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Nie wszystkie elementy graficzne, video lub Flash mają alternatywne opisy tekstowe.
    Powody wyłączenia: dotyczy to przede wszystkim elementów czysto dekoracyjnych, których opisy tekstowe utrudniałyby korzystanie z serwisu. Część grafik lub zdjęć, szczególnie opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub znajdujących się w większych galeriach, również może nie mieć indywidualnych opisów tekstowych.
  2. Nie wszystkie zawartości audio i audiowizuwalne są opatrzone transkrypcją tekstową.
    Powody wyłączenia: część tego rodzaju materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Ponadto spełnienie tego wymogu wiąże się z dodatkowym nakładem czasu, istotnym z punktu widzenia cyklu życia przedstawienia, oraz kosztami. Nie zawsze jest też uzasadnione (np. w przypadku fragmentu muzycznego przedstawienia).
  3. Serwis lub jego elementy może nie być poprawnie wyświetlany na urządzeniach nie obsługujących Java Script, Flash i o szerokości ekranu mniejszej niż 981 pikseli. Wynika to z jego założeń projektowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Kulesza, impresariat@teatrguliwer.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 845 16 76/77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby Teatru Lalek Guliwer opisana jest w na stronie Kultura bez barier.

Działania podejmowane dla zapewnienia dostępności

Teatr Lalek Guliwer jest zaangażowany w zapewnienie dostępności osobom z niepełnosprawnościami. Staramy się na bieżąco poprawiać doświadczenia Naszych Widzów i wprowadzać odpowiednie standardy.

Teatr Lalek Guliwer podejmuje następujące działania dla zapewnienia dostępności: